Zásady vrácení peněz

Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy 
(Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně podnikatelský nebo samostatně výdělečný).

Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odvolání je 14 dní ode dne.

- jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží, pokud jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a toto zboží je dodáno jednotně;

- v den, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední zboží, pokud jste si v rámci jedné objednávky objednali více zboží, které je doručováno samostatně;

- dnem, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední kus, pokud jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech;

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (Imperial Fishing GmbH, Wallgraben 2, 56841 Trabe-Trarbach, tel.: 06541818500, fax: 06541818502, e-mail: shop@imperial-fishing.de) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jasné prohlášení můžete vyplnit a odeslat také elektronicky na našich webových stránkách (www.imperial-fishing.de). Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí tohoto odvolání (např. e-mailem).

Pro dodržení lhůty pro odvolání stačí, když oznámení o uplatnění práva na odvolání odešlete před uplynutím lhůty pro odvolání.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.

Můžeme vám odmítnout vrátit peníze za zboží, které lze zaslat poštovním balíkem, dokud toto zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste toto zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží, které nelze zaslat poštovním balíkem, si vyzvedneme.

Zboží, které lze zaslat poštovním balíkem, nám musíte vrátit nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží, které lze odeslat jako balík, odešlete před uplynutím 14denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží, které lze zaslat poštovním balíkem, a přímé náklady na vrácení zboží, které nelze zaslat poštovním balíkem, nesete vy. Náklady na zboží, které nelze zaslat poštovním balíkem, se odhadují na maximálně přibližně 60 EUR.

Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro vyzkoušení stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody vyloučení nebo ukončení platnosti

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy

- pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
- pro dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno;
- za dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, ale které nemohou být dodány dříve než 30 dní po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;
- za doručování novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně v případě smluv

- při dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;
- za dodání zboží, pokud bylo po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
- za doručení zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po doručení odstraněna.

 

Vzor formuláře pro zrušení

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář).

- Imperial Fishing GmbH, Wallgraben 2, 56841 Traben-Trarbach, faxové číslo: 065418502, e-mailová adresa: shop@imperial-fishing.de :

- Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/.
  poskytování následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)
- Datum(y)

(*) Nehodící se škrtněte.