Podmínky služby

Všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky

I. Všeobecné podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující podmínky se vztahují na smlouvy, které s námi jako poskytovatelem (Imperial Fishing GmbH) uzavíráte prostřednictvím webových stránek www.imperial-fishing.de. Pokud není dohodnuto jinak, vznášíme námitky proti zahrnutí jakýchkoli vašich vlastních podmínek, které můžete použít.

(2) Spotřebitelem ve smyslu těchto ustanovení je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její samostatné profesní činnosti. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své samostatné odborné nebo podnikatelské činnosti.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží.

(2) Umístěním příslušného produktu na našich webových stránkách podáváme závazný návrh na uzavření smlouvy prostřednictvím systému online nákupního košíku za podmínek uvedených v popisu zboží. 

(3) Smlouva se uzavírá prostřednictvím online nákupního košíku takto:
Zboží určené k nákupu se vloží do "nákupního košíku". Pomocí příslušného tlačítka na navigačním panelu můžete kdykoli vyvolat "nákupní košík" a provést v něm změny.
Po vyvolání stránky "Pokladna" a zadání osobních údajů a platebních a dodacích podmínek se vám nakonec zobrazí údaje o objednávce jako přehled objednávek.

Pokud jako platební metodu použijete systém okamžitých plateb (např. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), budete buď přesměrováni na stránku s přehledem objednávek v našem internetovém obchodě, nebo na webové stránky poskytovatele systému okamžitých plateb.
Pokud budete přesměrováni na příslušný systém okamžitých plateb, proveďte příslušnou volbu nebo zadejte své údaje tam. Nakonec se vám údaje o objednávce zobrazí jako přehled objednávek na webových stránkách poskytovatele systému okamžité platby nebo po přesměrování zpět do našeho internetového obchodu.

Před odesláním objednávky máte možnost znovu zkontrolovat údaje v přehledu objednávek, změnit je (také pomocí funkce "zpět" internetového prohlížeče) nebo objednávku zrušit.
Odesláním objednávky prostřednictvím příslušného tlačítka ("koupit" nebo podobného označení) prohlašujete, že nabídku právně závazně přijímáte, čímž dochází k uzavření smlouvy.

(4) Vaše žádosti o vypracování nabídky jsou pro vás nezávazné. Závaznou nabídku vám zašleme v textové podobě (např. e-mailem), kterou můžete přijmout do 5 dnů (pokud není v příslušné nabídce uvedena jiná lhůta).

(5) Zpracování objednávky a předání všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením smlouvy je částečně automatizováno prostřednictvím e-mailu. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, je správná, že příjem e-mailů je technicky zaručen a zejména, že mu nebrání SPAM filtry.

§ 3 Zvláštní dohody o nabízených způsobech platby

(1) Platba přes Klarnu
Ve spolupráci s  Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme následující možnosti platby. Platba se v každém případě provádí ve prospěch společnosti Klarna:

  • Sofortüberweisung: K dispozici v Německu a Rakousku. Částka bude z vašeho účtu odepsána ihned po zadání objednávky.

Další informace a podmínky používání společnosti Klarna naleznete zde. Obecné informace o společnosti Klarna najdete zde. Společnost Klarna bude s vašimi osobními údaji nakládat v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a podle zásad ochrany osobních údajů společnosti Klarna.


Další informace o společnosti Klarna najdete zde. Aplikaci Klarna najdete zde.

§ 4 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze v případě, že se týká pohledávek z téhož smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

§ 5 Záruka

(1) Platí zákonná práva z odpovědnosti za vady.

(2) U použitého zboží jsou nároky z vad vyloučeny, pokud se vada projeví až po uplynutí jednoho roku od dodání zboží. Pokud se vada projeví do jednoho roku od dodání věci, lze nároky z vad uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě dvou let od dodání věci. Výše uvedené omezení se nevztahuje na

- za zaviněně způsobenou škodu, za kterou neseme odpovědnost a která vznikla v důsledku újmy na životě, zdraví nebo újmy na zdraví, a v případě jiné škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
- pokud jsme vadu podvodně zatajili nebo jsme převzali záruku za jakost věci.

(3) Jako spotřebitel jste vyzváni, abyste ihned po dodání zkontrolovali úplnost, zjevné vady a poškození při přepravě a abyste nás a dopravce co nejdříve informovali o případných reklamacích. Pokud tak neučiníte, nebude to mít vliv na vaše zákonné záruční nároky.

§ 6 Volba práva, místo plnění, soudní příslušnost

(1) Použije se německé právo. V případě spotřebitelů se tato volba práva uplatní pouze tehdy, pokud není zrušena ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásada příznivosti).

(2) Místem plnění pro všechny služby vyplývající z obchodního vztahu s námi a místem příslušnosti je naše sídlo, pokud nejste spotřebitel, ale obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva. Totéž platí, pokud nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo v EU nebo pokud vaše bydliště nebo obvyklé místo pobytu není v době podání žaloby známo. Tím není dotčeno právo podat žalobu také u soudu v jiném zákonem stanoveném místě příslušnosti.

(3) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně nepoužijí.

 

 

II. informace o zákaznících

(1) Totožnost prodávajícího

Imperial Fishing GmbH
Nástěnný příkop 2
56841 Trabe-Trarbach
Německo
Telefon: 06541 818500
E-mail: shop@imperial-fishing.de


Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.

2 Informace o uzavření smlouvy

Technické kroky pro uzavření smlouvy, samotné uzavření smlouvy a možnosti oprav se provádějí v souladu s ustanoveními "Uzavření smlouvy" našich Všeobecných obchodních podmínek (část I.).

3. jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy

3.1 Jazykem smlouvy je němčina.

3.2 Neukládáme úplné znění smlouvy. Před odesláním objednávky prostřednictvím online nákupního košíku lze údaje o smlouvě vytisknout nebo elektronicky uložit pomocí funkce tisku v prohlížeči. Po obdržení objednávky nám budou údaje o objednávce, zákonem požadované informace pro smlouvy uzavírané na dálku a všeobecné obchodní podmínky opět zaslány e-mailem.

3.3 V případě žádostí o cenovou nabídku mimo systém online nákupního košíku obdržíte všechny smluvní údaje jako součást závazné nabídky v textové podobě, např. e-mailem, který si můžete vytisknout nebo uložit v elektronické podobě.

4. základní charakteristiky zboží nebo služeb

Základní vlastnosti zboží a/nebo služeb jsou uvedeny v příslušné nabídce.

5 Ceny a platební podmínky

5.1 Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny. Zahrnují všechny složky ceny včetně všech platných daní.

5.2 Vzniklé náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Lze je vyvolat prostřednictvím příslušně označeného tlačítka na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce, jsou uvedeny samostatně v průběhu procesu objednávání a hradíte je dodatečně, pokud nebylo přislíbeno doručení zdarma. 5.3.

5.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s převodem peněz (poplatky za převod nebo směnný kurz úvěrových institucí) nesete vy v případech, kdy je zásilka doručena do členského státu EU, ale platba byla iniciována mimo Evropskou unii.

5.4 Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou uvedeny pod příslušným tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

5.5 Není-li v jednotlivých způsobech platby uvedeno jinak, jsou platební nároky vyplývající z uzavřené smlouvy splatné okamžitě.

6. dodací podmínky

6.1 Dodací podmínky, termín dodání, jakož i případná omezení dodání naleznete pod příslušným tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

6.2 Jste-li spotřebitel, je zákonem upraveno, že nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení stavu prodávané věci během přepravy na vás přechází až při předání zboží, a to bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěná nebo nepojištěná. To neplatí, pokud jste přepravní společnost, kterou podnikatel nejmenoval, nebo osobu jinak pověřenou přepravou pověřili samostatně.

7. právní odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady se řídí ustanovením "Záruka" v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I).

Tyto všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky byly vypracovány právníky svazu Händlerbund, kteří se specializují na právo informačních technologií, a jsou průběžně kontrolovány z hlediska souladu s právními předpisy. Společnost Händlerbund Management AG ručí za právní bezpečnost textů a nese odpovědnost v případě varování. Další informace najdete na adrese: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

poslední aktualizace: 27.10.2020